Skoč na obsah Skoč na menu

Bezplatné poradenstvo
NONSTOP

+421 903 240 245
bgardens@upcmail.sk

podmienky používania


Užívateľské práva a povinnosti


Vážený návštevník,

vstupom na internetový portál www.bio-watergardens.sk (ďalej len portál), jeho prehliadaním, používaním, alebo iným nakladaním s ním ,potvrdzujete Váš neodvolateľný súhlas s nižšie uvedenými podmienkami, ktoré sa zároveň zaväzujete dodržiavať v celom ich znení. Prevádzkovateľ portálu je oprávnený tieto podmienky kedykoľvek a v akomkoľvek rozsahu aktualizovať.
V prípade, že s uvedenými podmienkami nesúhlasíte, žiadame Vás týmto o okamžité ukončenie prehliadania či iného užívania tejto webovej stránky.

Autorské práva

Na všetky materiály ,dokumentáciu, informácie, obrázky a iné priamo či nepriamo súvisiace práva na tomto portáli (ďalej len prvky) sa vzťahuje ochrana v zmysle autorského zákona, ako aj iných všeobecne záväzných právnych predpisov na ochranu práv duševného vlastníctva. Materiál obsiahnutý na tomto portáli nesmie byť kopírovaný, modifikovaný ani nijako imitovaný, celkom ani čiastočne. Všetky logá a názvy spoločností publikovaných na portáli sú alebo môžu byť predmetom ochrany v zmysle práv na ochranné známky vlastníkov.
Bez predchádzajúceho preukázateľného písomného súhlasu prevádzkovateľa portálu je zakázané obsah portálu kopírovať, distribuovať, opätovne publikovať, sťahovať, zobrazovať, uverejňovať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi mechanickými , elektronickými, záznamovými, kopírovacími či inými prostriedkami , taktiež nesmie byť publikovaný na žiadnom inom serveri.
Neoprávneným používaním akýchkoľvek materiálov uvedených na tomto portáli za akýmkoľvek účelom porušujete nároky vyplývajúce zo zákona o autorskom práve, zákona o ochranných známkach, zákona o ochrane súkromia o uverejňovaní a iné právne predpisy na ochranu autorských práv.

Odkazy na webové stránky tretích strán

V prípade, že portál obsahuje odkazy na webové stránky, riadené alebo spravované inými stranami ako prevádzkovateľom portálu, prevádzkovateľ za takýchto okolností neprijíma žiadnu zodpovednosť za obsah, rozsah, spôsob, účel či oprávnenie k používaniu takýchto stránok tretích strán. Tieto odkazy sú poskytované prevádzkovateľom výlučne na informatívne uľahčenie orientácie. Začlenenie akejkoľvek linky neznamená schválenie, odobrenie či iné prevzatie zodpovednosti za stránku uvedenej linky prevádzkovateľom. Ako užívateľ takýchto stránok sa zaväzujete pred ich používaním detailne oboznámiť s politikou uvedenou na takýchto stránkach, týkajúcou sa ochrany súkromia a iných nárokov vyplývajúcich zo všeobecne záväznej platnej legislatívy.
Ako návštevník týchto webových stránok tretích strán disponujete rozhodnutím, za čo ponesiete zodpovednosť v celom rozsahu, mimo akúkoľvek zodpovednosť prevádzkovateľa, aby ste vykonali všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, že nič, čo si pre vlastné potreby vyberiete, či použijete, neobsahuje vírusy ani iné prvky deštruktívneho charakteru.

Ukončenie portálu

Prevádzkovateľ tejto webovej stránky je oprávnený kedykoľvek upraviť alebo prerušiť poskytovanie tohto portálu alebo materiálov v ňom obsiahnutých, či už s uvedením dôvodu alebo bez uvedenia , a to iba na základe jeho rozhodnutia. Vyslovením súhlasu s podmienkami beriete na vedomie, že v prípade ukončenia portálu nie je prevádzkovateľ v žiadnom smere a ani za žiadnych okolností, voči vám ani žiadnej tretej strane v žiadnom rozsahu zodpovedný. Prevádzkovateľ má vyhradené právo na základe vlastného rozhodnutia kedykoľvek ukončiť váš prístup na webovú stránku a/alebo ukončiť poskytovanie ktorejkoľvek zo svojich služieb, pričom v takomto prípade nenesie žiadnu zodpovednosť ani voči vám ani voči akejkoľvek tretej strane. Rovnako je prevádzkovateľ oprávnený monitorovať prístup na webovú stránku, s čím vyslovujete neodvolateľný súhlas. Ukončením užívania týchto podmienok sa zaväzujete okamžite zničiť akékoľvek stiahnuté alebo vytlačené materiály.

Náhrada škody

Prijatím akýchkoľvek pôžitkov, ktoré získate prístupom na tento portál, čo predstavuje váš profit, sa zaväzujete poskytnúť protiplnenie spočívajúce vo vašom súhlase, že odškodníte prevádzkovateľa portálu a nahradíte mu všetky nároky, konania alebo pohľadávky, najmä obvyklé a primerané právne a účtovné náklady/trovy, uplatnené akoukoľvek treťou stranou z dôvodu vášho používania portálu, vášho úmyselného či nedbanlivého porušenia týchto podmienok alebo vášho porušenia zákonov, predpisov alebo práv tretích osôb alebo v súvislosti s nimi.

Vymedzenie právnej zodpovednosti

V prípade nespokojnosti s touto webovou stránkou jediným vašim nárokom v tomto smere tzv. oprávneným prostriedkom je ukončenie jej používania bez možnosti uplatnenia akejkoľvek reklamácie. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody, ktoré utrpíte v dôsledku používania, či nakladania s touto webovou stránkou, resp. v dôsledku nemožnosti jej používania. Prevádzkovateľ taktiež nie je zodpovedný za žiadne priame či nepriame, trestné, občianskoprávne a obchodne právne, mimoriadne, náhodné ani iné následné škody (najmä stratu zákazky, výnosov, zisku, používania, údajov alebo iných ekonomických výhod), a to bez ohľadu na to, ako k uvedeným došlo, či už konaním, nekonaním alebo na základe zmluvy či mimozmluvne, nedbalosti či iného protiprávneho konania, vyplývajúceho z používania alebo realizácie informácií, dostupných na tomto portáli alebo v súvislosti s nim, a to za predpokladu, že bol prevádzkovateľ vopred poučený o možnosti vzniku takejto škody. Nesiete výlučnú zodpovednosť za ochranu a zálohovanie údajov a/alebo vybavenie, použité v súvislosti s týmto portálom, pričom nie ste oprávnený uplatniť si nárok voči prevádzkovateľovi v súvislosti so stratenými údajmi, trvaním opakovaného spustenia, nesprávneho výkonu, omeškaniami práce alebo ušlými ziskami, vyplývajúcimi z používania materiálov. Zaväzujete sa, že odškodníte prevádzkovateľa a že si za žiadnych okolností nebudete uplatňovať u prevádzkovateľa žiadne nároky priamo alebo nepriamo súvisiace s používaním tejto webovej stránky.
Upozorňujeme Vás, že účinnosť vyššie uvedených obmedzení je výslovným predpokladom vášho oprávneného používania tohto portálu.

Všeobecné ustanovenia

Tieto podmienky a ich interpretácia sa odvolávajú na zákony platné v Slovenskej Republike. V prípade, že sa jedno alebo viacero ustanovení týchto podmienok stane neplatné alebo celkovo či čiastočne neaplikovateľné, neovplyvní to platnosť ostatných ustanovení týchto podmienok. To isté platí aj vtedy, keď sa v podmienkach zistí opomenutie. V tom prípade sa bude vynechaná časť považovať za nahradenú ustanovením, ktoré je v súlade so zámerom a predmetom týchto podmienok. Neplatné alebo neuplatniteľné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktoré bude v čo najväčšej možnej miere zodpovedať zámerom a účelu sledovaným týmito podmienkami. Názvy slúžia iba na referenčné účely a nijako nedefinujú, neobmedzujú, nevykladajú ani nepopisujú rámec ani rozsah daného odseku. Nekonanie zo strany prevádzkovateľa v súvislosti s vaším porušením, prípadne porušením iných osôb nezbavuje prevádzkovateľa práva konať v súvislosti s následným alebo podobným porušením. Tieto podmienky predstavujú úplné dojednanie a dohodu medzi nami v súvislosti s predmetom týchto podmienok.

 
© 2021 Bio-Water Gardens, s.r.o. | bgardens@upcmail.sk | úvodná stránka | podmienky používania | kontaktný formulár | rss export
Práva na všetky použité materiály sú vyhradené.